Bảng Phát âm chuẩn Pinyin tiếng Trung Quốc

a o e i i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün
a o e er ai ao ou an en ang eng yi ya yao ye you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi biao bie bian bin bing bu
p pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi piao pie pian pin ping pu
m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi miao mie miu mian min ming mu
f fa fo fei fou fan fen fang feng fu
d da de dai dei dao dou dan den dang deng dong di diao die diu dian ding du duo dui duan dun
t ta te tai tei tao tou tan tang teng tong ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun
n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni niao nie niu nian nin niang ning nu nuo nuan nüe
l la le lai lei lao lou lan lang leng long li lia liao lie liu lian lin liang ling lu luo luan lun lüe
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang
k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang
h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang
z za ze zi zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zu zuo zui zuan zun
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuo cui cuan cun
s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suo sui suan sun
zh zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang
sh sha she shi shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru rua ruo rui ruan run
j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun
q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun
x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun

Hiểu thêm về hệ thống Pinyin tiếng Trung

Ngày nay, hệ thống phiên âm Pinyin có mặt khắp nơi trong cuộc sống, từ nhãn hiệu các sản phẩm tiêu dùng, sách báo đến phương tiện truyền thông hàng ngày đều ít nhiều sử dụng Pinyin và đặc biệt, người ta dùng Pinyin để nhập liệu (đánh, gõ chữ Hán). Thậm chí trong một số trường hợp cụ thể, người ta còn có thể giao tiếp ngắn bằng Pinyin mà không cần viết ra chữ Hán vẫn có thể hiểu nhau. Đó là một ưu điểm của Pinyin.

Làm thế nào để phát âm chuẩn tiếng Trung

Để học tốt tiếng Trung Quốc, bạn phải PHÁT ÂM CHUẨN, từ đó nói chuẩn và có thể nghe hiểu được những gì người khác nói. Bảng Pinyin này được xây dựng dựa trên cấu trúc của yabla và âm thanh từ quickmandarin. Nắm vững hết hệ thống phát âm trong đây thì việc học tiếng Trung của bạn sẽ không còn là vấn đề nữa. Học ngoại ngữ không khó nếu bạn có đam mê. Hãy dành vài phút mỗi ngày để luyện phát âm sẽ tiến bộ.