Zhongguo Minzu Shenhua Cidian

中国民族神话词典

本词典收入包括汉民族共56个民族〈另附苦聪人〉的神话传闻共618 条〈其中暂缺俄罗斯和塔塔尔两个民族〉。