Xinbian Hanyu Jiaocheng Di2Ce

Xinbian Hanyu Jiaocheng Di2Ce

A New Chinese Course Vol2 – Textbook

This is Textbook 2 of A New Chinese Course includes 30 units with texts in the dialogue form. Seven characters (Ding Wenyue, Tian Zhongping, Linda, Susan, David, Wang Yunshan, Rodger) run through the whole book.